• HH Doblo1
 • HH Electrician
 • HH Plumber
 • HH Surveyors

  SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

  Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for CMJ Bilindretning ApS

  1. Anvendelse

  Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved enhver samhandel mellem CMJ Bilindretning ApS (i det følgende CMJ) og kunden.

  Eventuelle fravigelser fra disse salgs- og leveringsbetingelser skal være foretaget ved skriftlig aftale mellem parterne.

  2. Tilbudsmateriale

  Tegninger, overslagspriser samt sammenlignelige data forbliver Jens Lindes ejendom. Kunden må ikke uden CMJ’s skriftlige samtykke gøre dette materiale tilgængeligt for tredjemand.

  3. Priser

  Priser angives altid excl. moms. Medmindre andet er angivet, angives priser i danske kroner.

  Priser på varer, der ikke skal leveres omgående, er aftalt under forbehold af, at der ikke inden levering sker ændringer i offentlige afgifter, valutakurser, toldtariffer eller lignende. Har sådanne ændringer fundet sted, og en af parterne derved lider tab eller opnår en fortjeneste, ændres prisen til udligning heraf.

  3.1 Miljøbidrag

  Det samlede fakturabeløb pålægges 1,75% i miljøbidrag.

  4. Levering

  Levering finder sted i henhold til Incoterms 2000 EXW (Ex Works), medmindre andet aftales.

  Kunden kan ikke fremsætte noget erstatningskrav i anledning af den forsinkede levering.

  5. Betaling og renter

  Den aftalte købesum skal betales i henhold til de aftalte betalingsbetingelser.

  Er der ikke aftalt nogen betalingsbetingelser, sker levering mod samtidig kontant betaling af købesummen.

  Ved betaling efter forfaldstidspunktet beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned.

  Skriftlig 1. rykker udsendes 7 dage efter forfald. Efter yderligere 7 dage udsendes skriftlig 2. rykker med gebyr på kr. 100,-

  6. Ejendomsforbehold

  Ejendomsretten over det solgte forbliver hos CMJ Bilindretning eller den, som CMJ har overdraget sine rettigheder til, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt betalt.

  7. Skaffevarer

  Skaffevarer tages retur, såfremt vore leverandører accepterer returnering fra CMJ.

  8. Mindstekøb / Ekspeditionsgebyr

  Minimumsbeløbet hos CMJ Bilindretning ApS er brutto kr. 300,00.

  Hvis bestillingen ikke overstiger dette beløb, vil der pålægges et gebyr på kr. 65,-

  9. Kreditering / Returnering af varer

  CMJ tager kun det solgte retur mod forudgående skriftlig aftale herom med kunden. Returvarer krediteres med fradrag af 20 %.

  Kunden sørger selv for returnering af det solgte for egen regning og risiko. Kunden fremsender kopi af faktura for varerne til CMJ.

  10. Reklamation

  Reklamation skal være meddelt JL senest 8 dage efter varemodtagelsen.

  11. Produktansvar

  CMJ er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af CMJ eller andre, som CMJ har ansvaret for. Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau.

  CMJ er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det solgte:

  a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens det solgte er i kundens besiddelse,

  b) på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager.

  I intet tilfælde er CMJ ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab.

  Kunden skal holde CMJ Bilindretning skadesløs i den udstrækning, at CMJ pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og for sådan tab, som CMJ efter denne bestemmelse ikke er ansvarlig for over for kunden.

  CMJ’s ansvar kan ikke overstige kr. 1.000.000,00 ved tingsskade.

  Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden part herom. CMJ Bilindretning og kunden er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det solgte. Indbyrdes forhold mellem CMJ og kunden skal dog altid afgøres ved det aftalte værneting iht. nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

  12. Ansvarsfrihed (force majeure)

  CMJ er ikke ansvarlig for leveringsforsinkelser eller manglende opfyldelse, såfremt det godtgøres, at forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, blokade, indgreb fra lokale myndigheder, beslaglæggelse, ildsvåde, natur-katastrofer, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, afbrydelser af den almindelige samfærdsel, mangelfuld eller forsinket leverance fra under-leverandører eller i øvrigt årsager, som ligger uden for JL’s kontrol og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstilling og levering af det solgte.

  Foreligger der efter CMJ’s skøn en leveringshindring af ovennævnte art, udskydes leveringstiden med et tidsinterval, svarende til leveringshindringens varighed. Såfremt CMJ, efter at have modtaget meddelelse om leveringshindring, påregner, at denne vil vare yderligere 3 måneder eller mere, er såvel kunden som CMJ berettiget til enten straks eller senere at annullere afgivne tilbud og hæve indgået ikke-opfyldte aftaler, uden dette kan betragtes som misligholdelse fra nogen af parternes side.

  13. Værneting og lovvalg

  Enhver tvist mellem CMJ og kunden skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Vejle.